نقد صحیح ، نیاز همیشگی ما

اگر می خواهیم گرفتار چنین جامعه ای نشویم  و از هرگونه تشویش و اعوجاج در امان باشیم باید نقد صحیح را مبرم و محترم بشماریم تا بتوانیم در جامعه ای با آسم...

یادداشت
https://eitaa.com/joinchat/3099459780C3c72d264da