یادداشت کوتاه / باید نسبت به #نفوذ دشمن در کشور و به خصوص در میان مسئولین و وابستگان به آنها حساس بود و اگر بخواهیم قاطبه مردم به میزان خطرات #نفوذ دشمن حساس شوند ، باید روایتی دقیق و به دور از وابستگی های سیاسی و جناحی از پروژه های #نفوذ داشته باشیم .

به طور مثال ، رسانه ملی می تواند تولیدات متنوعی از پروژه های احتمالی نفوذ در درون قوای سه گانه ، روحانیت ، نظامی ها ، فرهیختگان ، رسانه ها و حتی امنیتی ها و… را در دستور کار قرار دهد تا افکار عمومی با خود نگوید که چرا رسانه ملی به پروژه نفوذ در یک قوه خاص و یا دولتی خاص پرداخته است ؟ قطعا روایت بی طرفانه رسانه ملی ، شائبه برنامه سازی میلی این رسانه را برطرف می کند و تولیدات آن را باورپذیر تر خواهد کرد .
باید دانست که مخاطبین رسانه ملی ، فقط جناح ها نیستند ؛ بلکه افراد اهل استدلال و برخوردار از استقلال و حرّیت نیز به رصد تولیدات رسانه ملی مشغولند .

  • روح الله عالم زاده -صاحب امتیاز و مدیر مسئول