فصلنامه علمی، پژوهشی مطالعات فرهنگ ارتباطات – روش تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری ۶۰۰۰ نفر از رانندگان مسافری و نمونه آماری ۳۶۱ نفر می‌باشد. از کل نمونه مورد بررسی، ۸/۲۵ درصد مجرد و ۲/۷۴ درصد متأهل، تحصیلات ۱۵ درصد زیردیپلم، ۱/۲۱ درصد دیپلم، ۱/۲۴ درصد فوق دیپلم، ۸/۳۳ درصد لیسانس و ۱/۶ درصد فوق لیسانس و بالاتر است.

میانگین سن برابر ۳۳/۳۷، کمترین مقدار برابر ۲۵ و بیشترین مقدار برابر ۶۱ سال است. میانگین سابقه کار برابر ۲۷/۸، کمترین مقدار برابر ۱ و بیشترین مقدار برابر ۲۷ سال است.

برای بررسی میزان تأثیر تلویزیون در کاهش تصادفات از مدل AIDA و فرایند پذیرش آن استفاده شده که در نتیجه همه ابعاد آن تأثیرگذار در کاهش تصادفات جاده‌ای می‌باشد.

پیشنهادهای کاربردی اجرای برنامه‌های آموزشی، استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی در جاده‌ها، کنترل ورود رانندگان صلاحیت‌دار، تشویق رانندگان غیرحادثه ساز و از پیشنهادهای پژوهشی بررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی، بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای در رعایت قوانین می‌باشند.

برای مطالعه اصل مقاله اینجا کلیک کنید.