*حسنیه مستور

سردبیر پیام ساوه آنلاین

 

عده ای در کار رسانه ای دائما به دنبال ایجاد اضطراب ، سیاه نمایی ، تشویش و برجسته کردن نقاط ضعف هستند . این نوع فعالیت رسانه ای قطعا حرفه ای نیست و رسانه ای که امید آفرین نباشد ، در حقیقت آیینه تمام نمای واقعیات یک جامعه نخواهد بود .

عده ای هم فعالیت یک رسانه را در اغراق و گل و بلبل نشان دادن اوضاع می بینند و اساسا تعریف شان از امید آفرینی ، همان نادیده گرفتن نقاط ضعف و منعکس نکردن نقدهای مشفقانه ، اصولی و دلسوزانه است .

صاحبان چنین تفکری ، حتما با کار رسانه آشنا نیستند و در این وادی گرفتار نوعی اعوجاج و یا سهل اندیشی اند . به طور مثال ، اگر در یک شهر گرانی بیداد می کند ؛ تعدیل و حتی اخراج کارگران یک معضل است و یا وجود برخی مدیران کم کار موجب انسداد در امور شده است ، نمی توان از رسانه های متعهد و مستقل خواست تا چشمان شان را بر واقعیات ببندند .

بدون تردید رسالت حرفه ای رسانه ها آن است که در ادای رسالت خطیر خویش « شاهداً و مبشراً و نذیرا » باشند تا نه سیاه نما و نق زن و تاریک دل ، و نه ساده لوح و خائن و مجیزگو جلوه کنند .

النهایه ، هر مسئولی که رسانه را مستقل ، حرفه ای و معتدل می خواهد باید ابتدا با کار رسانه آشنا شود تا از این رهگذر ، تفکراتش را در حوزه رسانه اصلاح کند .

 

………

تمام