*حسنیه مستور

سردبیر پیام ساوه آنلاین

 

شرایط خطیر امروز کشور ایجاب می کند که اقدامات جهادی و امید آفرین مسوولین , بیش از پیش ظهور و بروز داشته باشد تا نقشه های شوم دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم پرگهر برای غلبه یأس و نا امیدی بر ذهن و دل مردم نقش بر آب شود .

متاسفانه قلیلی از مدیران و کارگزاران کشور , حرف زدن و عمل نکردن و یا بزک کردن اقدامات ناکرده خویش را با عنوان «امید آفرینی» به افکار عمومی غالب می کنند که خود مصداق بارزی از یأس آفرینی و کاهش سطح اعتماد مردم به حاکمیت است .

اگر مسوولین و کارگزاران عملکردی انقلابی , مومنانه و از سر تعهد و تخصص را از خود بروز دهند آنگاه اقدامات شان امید بخش و در جهت افزایش اعتماد مردم تلقی خواهد شد و اگر خدای ناکرده با ظاهر سازی و ژست های دروغین به دنبال حرافی و « مصاحبه درمانی » باشند , موجبات ریزش و نابودی شدید سرمایه های اجتماعی کشور را فراهم آورده اند ؛ سرمایه هایی که بسیار گران و با خون دل های فراوان به دست آمده است .

طبعا رسانه ها نیز در مقام ایفای رسالت خطیر خویش باید روایتگری امین برای تشریح و انعکاس اقدامات امید آفرین مسوولین باشند و عملکرد ایشان را با پرهیز از هرگونه اغراق و بزرگ نمایی بیجا و یا تخفیف و سیاه نمایی ظالمانه به افکار عمومی منعکس کنند ؛ همانطور که وظیفه دارند تا با شجاعت و شفافیت تمام , روایت گر عملکرد نامطلوب مدیرانی باشند که همیشه حرف می زنند اما هیچ گاه عمل نمی کنند و قطعا چنین مدیرانی _ هر چند قلیل _ را می توان « مدیر بیمار » نامید .

مع الوصف , هنر یک «مدیر سالم »در امید آفرینی اش متبلور می شود که این امید آفرینی با کار انقلابی و از سر علم و اخلاص , قابل تفسیر و ارزیابی است .