• شماره تلفن همراه مدیر مسوول : ۰۹۱۹۳۵۵۲۹۳۹
  • شماره تماس ثابت مدیر مسوول : ۰۸۶۴۲۲۱۸۸۲۰
  • کدپستی : ۳۹۱۷۷۴۶۹۳۸